Algemene voorwaarden

Inleiding

Hieronder vind je de algemene voorwaarden die gelden bij het online kopen bij WOONDOCK via onze website www.woondock.nl . De algemene voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor jou als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden je verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1 – Terminologie


In de Algemene Voorwaarden van WOONDOCK verstaat men onder:

  1. de “Consument”: de natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

  2. “Bedenktijd”: de vooraf gestelde periode waarin de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

  3. “Dag” of “Dagen”: een kalenderdag of kalenderdagen;

  4. “Duurtransactie”: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en afnameverplichting in de tijd is gespreid;

  5. “Duurzame gegevensdrager”: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

  6. “Herroepingsrecht”: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

  7. de “Ondernemer”: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt in dit geval WOONDOCK;

  8. een “Overeenkomst op afstand”: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

  9. “Techniek voor communicatie op afstand”: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer


Statutaire naam: Habefa B.V. handelend onder de naam WOONDOCK Vestigingsadres: Lithograaf 11, 6921 VA Duiven, Nederland
Postadres: Lithograaf 11, 6921 VA Duiven, Nederland
Telefoonnummer: +31 (0)316- 280 295
E-mailadres: info@woondock.nl
KvK-nummer: 56773889
BTW-nummer: NL8522.96.411.B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van aankopen die via de webshop zijn gedaan bij WOONDOCK en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen WOONDOCK en de consument.

Deze algemene voorwaarden zijn ten alle tijden beschikbaar via www.woondock.nl en indien gewenst kunnen deze ook verzonden worden naar de consument door WOONDOCK

Artikel 4 - Het aanbod


4.1 Het aanbod op de website van WOONDOCK bevat een zo volledig mogelijk en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.

De afbeeldingen die WOONDOCK gebruikt om te tonen aan de Consument zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

4.2 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de presentatie van het aanbod binden WOONDOCK niet. Ook omtrent de prijs van het product en de levering draagt WOONDOCK verantwoordelijkheid. Indien er echter sprake is van een overduidelijke vergissing, behoudt de WOONDOCK zich het recht voor geen overeenkomst tot stand te laten komen en de Consument hiervan op de hoogte te brengen met opgaaf van redenen.

4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit zijn, maar niet alleen:

Artikel 5 - De overeenkomst


5.1 Omdat de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt WOONDOCK langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door WOONDOCK is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst ontbinden.

5.2 Omdat de overeenkomst elektronisch tot stand komt, draagt WOONDOCK zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdacht van data en zorgt WOONDOCK voor een veilige web omgeving. Omdat de Consument elektronisch kan betalen, heeft WOONDOCK daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht genomen.

5.3 WOONDOCK zal bij het leveren van het product of dienst aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

Artikel 6 – Herroepingsrecht


Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat je toch niet tevreden bent met je aankoop of dat je er toch iets anders van had voorgesteld. Het is bij online aankopen die via de webshop van WOONDOCK zijn aangeschaft mogelijk om, zonder opgaaf van redenen, binnen 14 dagen na ontvangst de overeenkomst te ontbinden.

Om gebruik te maken van het herroepingsrecht kan de Consument dit aangeven in zijn klanten account op de website van WOONDOCK. In dit account is het gedurende 14 dagen na ontvangst zonder opgaaf van reden mogelijk om aan te geven dat de Consument zijn/haar bestelling in zijn geheel of gedeeltelijk wil retourneren.

Om gebruik te kunnen maken van het herroepingsrecht zijn er een aantal punten waar rekening mee gehouden dient te worden:

Er zijn een aantal producten die zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Artikel 7 - De prijs

7.1. Tijdens de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

7.2. In afwijking van het vorige lid; prijzen kunnen wijzigingen in verband met factoren waar WOONDOCK geen invloed op heeft. In dit specifieke geval wordt dit van tevoren meegedeeld aan de Consument.

7.3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn aangeduid in Euro’s en inclusief btw.

7.4. De leveringstarieven zijn op de website te vinden en worden bij het afrekenen in rekening gebracht. Deze zijn ook altijd inzichtelijk bij bezorgtarieven

7.5. Eventuele typ- schrijffouten in de prijs voorbehouden.

Artikel 8 - Conformiteit en Garantie

Uiteraard krijg je garantie op de producten die je via onze webshop aanschaft. WOONDOCK hanteert een garantietermijn van 2 jaar op producten die via de webshop van WOONDOCK zijn aangekocht.

Om aanspraak te kunnen maken op garantie dien je rekening te houden met:

Artikel 9 - Levering

Natuurlijk is het mogelijk om bij WOONDOCK je bestelling te laten bezorgen.

Omdat wij veel verschillende artikelen in onze webshop hebben staan hanteert WOONDOCK twee manieren om je bestelling bij de consument te leveren:

De actuele tarieven kan de Consument vinden op de website onder bezorgtarieven.

Indien mogelijk kan WOONDOCK de eigen bezorgdienst inzetten. WOONDOCK zal altijd in samenspraak met de Consument komen tot een leveringsafspraak. Hierbij moet rekening gehouden worden met onderstaande punten indien de Consument kiest voor een bezorging door WOONDOCK:

Indien de Consument binnen 14 dagen na ontvangst van bovenstaande producten gebruik wilt maken van het herroepingsrecht kan WOONDOCK de producten bij de Consument ophalen. Let op dat de retourkosten voor rekening van de Consument komen. In geval van ophalen zijn dit dezelfde tarieven als de tarieven die worden gehanteerd voor bezorging van de producten. Natuurlijk mag de Consument de producten ook zelf bij ons terug komen brengen.

Indien de producten middels pakketpost via bijvoorbeeld Post-NL verzonden kunnen worden zal hier gebruik van worden gemaakt. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de afmetingen van het product en het gewicht. De actuele tarieven kun je vinden op de website van Post-NL

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de WOONDOCK tot het moment van bezorging aan de consument tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Bij WOONDOCK is het ook mogelijk om je bestelling op te halen nadat de Consument een bericht heeft ontvangen dat de bestelling compleet is en klaar staat om afgehaald te worden.

Het kan voorkomen dat na het uitpakken van de bestelling blijkt dat het product beschadigd of defect is. De Consument dient dit binnen 48 uur te worden melden via ons klantenservice formulier met een duidelijke omschrijving van het probleem, indien mogelijk foto’s van het probleem en het bestelnummer.

Artikel 10 – Klachtenregeling


Het kan voorkomen dat er een klacht over het product, bezorging en/of andere zaken ontstaat. In dat geval vernemen we dat graag, zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing. Wat WOONDOCK van de Consument hiervoor nodig heeft:

Dit kan worden aangegeven in ons klachtenformulier waar de klacht in behandeling zal worden genomen.

WOONDOCK streeft ernaar zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen met een antwoord en/of oplossing te komen richting de Consument.

Het is van groot belang dat de Consument zo snel mogelijk na het ontstaan van problemen, schade of klachten WOONDOCK hiervan op de hoogte stelt. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten op dit gebied verliest.

Artikel 11 – Geschillen


WOONDOCK hoopt natuurlijk dat het niet zo ver hoeft te komen. Maar mocht toch blijken dat de consument en WOONDOCK er na het melden van een klacht niet uitkomen kan er altijd een beroep worden gedaan op een onafhankelijke geschillen commisie. Hoe dit in zijn werk gaat en hoe een geschil aanhangig gemaakt kan worden is na te lezen op www.cbw-erkend.nl of www.uitgesprokenzaak.nl

Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden geldt uitsluitend het Nederlands recht, tenzij anders aangegeven.