Privacy Policy

1.  Algemeen


Woondock hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. We doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Woondock houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

·      Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn
beschreven in deze Privacy Policy;

·      Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

·      Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

·      Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

·      Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

·      Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Woondock zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Met deze Privacy Policy maken we openbaar welk informatiebeleid we hanteren, ook voor de website van Woondock, waarbij we uitleggen welk soort informatie we verzamelen, hoe we dit gebruiken, uitwisselen of anderszins wordt verwerkt.

De Privacy Policy is een dynamisch document en kan worden aangepast met meer gedetailleerde beschrijvingen betreffende het verzamelen, verwerken of gebruiken van je gegevens.

 

2.   Het verzamelen van persoonsgegevens


Je kunt er op verschillende manieren en op verschillende momenten voor kiezen om je persoonsgegevens aan ons door te geven. Zo kun je bijvoorbeeld je naam en contactgegevens verstrekken als je met ons wilt communiceren, als je een product bestelt, als er een bestelling moet worden verwerkt, als je je inschrijft voor een service of nieuwsbrief, indien je een leverancier of deelnemer bent, als je zaken met ons wilt doen. Wil je iets van ons kopen, dan verstrek je wellicht ook je creditcard- of bankgegevens en als je solliciteert op een vacature bij Woondock, dan geef je ons misschien een beschrijving van je opleiding en werkervaring (je cv). Als je aan ons doorgeeft dat je niet wilt dat wij deze verzamelde informatie gebruiken voor contact dat verder gaat dan het afhandelen van jouw verzoek, dan zullen wij die wens natuurlijk respecteren.

We kunnen ook informatie verzamelen met betrekking tot je gebruik van onze websites. Hiervoor gebruiken we diverse technieken. Als je onze website bezoekt, kunnen we bijvoorbeeld bepaalde informatie vastleggen die ons door jouw browser wordt toegezonden. Je IP-adres bijvoorbeeld, of het type browser dat je gebruikt en de taal daarvan, de tijd van je bezoek en de adressen van websites die naar ons doorverwijzen. Bovendien kunnen we dan informatie verzamelen over de pagina's die je binnen onze sites bekijkt en over andere handelingen die je uitvoert terwijl je onze website bezoekt.

We kunnen daarnaast ook gebruikmaken van technieken om vast te stellen of je een e-mail hebt geopend en of je op een bepaalde link in een e-mail hebt geklikt. Door op deze manier informatie vast te leggen, kunnen we cijfers verzamelen over het gebruik en de doeltreffendheid van onze websites en onze marketingactie. Die kunnen we vervolgens persoonlijker maken en we kunnen ons contact met jou afstemmen op jouw persoon.

Afhankelijk van de aard van onze relatie kunnen we dus verschillende gegevens van je vragen en/of nodig hebben:


Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers


Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Woondock verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

·      Administratieve doeleinde;

·      Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

·      Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht, zoals een aankoopbevestiging of bestelling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht (zoals bijvoorbeeld een aankoop of bestelling). Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Woondock de volgende persoonsgegevens van je vragen:

·      Voornaam;

·      Tussenvoegsel;

·      Achternaam;

·      NAW gegevens;

·      (Zakelijk) Telefoonnummer;

·      (Zakelijk) E-mailadres;

·      Evt. Bedrijfsnaam en KvK nummer indien het een zakelijke transactie of overeenkomst betreft;

Je persoonsgegevens worden door Woondock opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees


Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Woondock verwerkt ten behoeve van het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze ‘persoonsgegevens’ is het inschrijving formulier ‘ aanmelden nieuwsbrief’ zoals te vinden op de website, of door gegevens in de winkel achter te laten. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Woondock de volgende persoonsgegevens van je vragen:

·      Voornaam;

·      Tussenvoegsel;

·      Achternaam;

·      Geboortedatum;

·      E-mailadres.

Je persoonsgegevens worden door Woondock opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat je aangemeld bent.


Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde


Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Woondock verwerkt ten behoeve van informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de mondelinge toestemming, afgifte van een visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Woondock de volgende persoonsgegevens van je vragen:

·      Voornaam;

·      Tussenvoegsel;

·      Achternaam;

·      Telefoonnummer;

·      E-mailadres;

Je persoonsgegevens worden door Woondock opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat je gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde.


Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers


Persoonsgegevens van medewerkers worden door Woondock verwerkt ten behoeve van het  uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze ‘persoonsgegevens’ is de arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Woondock de volgende persoonsgegevens van je vragen:

·      Voornaam;

·      Tussenvoegsel;

·      Achternaam;

·      Telefoonnummer;

·      E-mailadres;

·      Geboortedatum;

·      Salarisgegevens;

·      Kopie ID;

·      BSN-nummer;

·      Bankgegevens.

Je persoonsgegevens worden door Woondock opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat je een contract hebt en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

3.  Voorbeelden van gebruik van persoonsgegevens


Afhandeling van een transactie


Als je iets bij Woondock aanvraagt, bijvoorbeeld een product of service, marketingmateriaal, of een vraag aan onze klantenservice, dan gebruiken we de informatie die je verstrekt voor het afhandelen van je aanvraag. Om dit mogelijk te maken, kan het zijn dat we gegevens uitwisselen met anderen die betrokken zijn bij de afhandeling, bijvoorbeeld een van onze deelnemers, financiële instellingen of transport- en postbedrijven. In verband met een transactie kunnen we ook contact met je opnemen in het kader van klantentevredenheidsonderzoek of marktonderzoek.

Personaliseren van de website


De informatie die we over je verzamelen, kunnen we eventueel gebruiken om je op een persoonlijke manier met onze website te laten werken. Zo kunnen we je bijvoorbeeld content aanbieden waar je belangstelling voor hebt en kunnen we het navigeren op onze site eenvoudiger voor je maken. We kunnen daarnaast je persoonsgegevens gebruiken ter ondersteuning van de producten en diensten die je van ons hebt afgenomen. Zo kunnen we je bijvoorbeeld meer informatie sturen over het gebruik of de functie van je aankoop.

Marketing


Net als de informatie die we indirect over je hebben verzameld, kan de door jou aan Woondock verstrekte informatie door ons gebruikt worden voor marketingdoeleinden. Voordat we dat doen, geven we je de kans om aan te geven dat jouw gegevens niet op deze manier mag worden gebruikt. Je kunt op elk gewenst moment kenbaar maken dat je geen marketingmateriaal meer van ons wenst te ontvangen. Volg daartoe de uitschrijvingsinstructies die zijn opgenomen in elke e-mail die je van ons ontvangt, geef het aan wanneer we je bellen, of neem rechtstreeks contact met ons op.

Sollicitaties


Als je bij Woondock solliciteert of als je reageert op een vacature die al dan niet op de  website van Woondock is geplaatst, kan het zijn dat je ons informatie over jezelf verstrekt, bijvoorbeeld je cv. Wij kunnen die informatie overal binnen ons bedrijf gebruiken om je sollicitatie of reactie af te handelen. Tenzij je ons verzoekt dit niet te doen, kunnen we de informatie in dossier houden. Dit betekent dat we jouw cv en motivatie mogelijk kunnen bewaren in onze database om je eventueel in de toekomst te benaderen voor een openstaande vacature.

Bescherming van de rechten van Woondock


Wanneer wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat de rechten of eigendommen van Woondock of onze deelnemers in het geding zijn, kunnen wij jouw informatie ook gebruiken of beschikbaar stellen ter bescherming van die rechten of eigendommen. Bovendien behouden we ons het recht voor je persoonsgegevens te onthullen wanneer dit bij wet van ons wordt verlangd en wanneer wij van mening zijn dat onthulling noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten of die van anderen, of om te voldoen aan een gerechtelijke uitspraak, een gerechtelijk bevel of een juridische procedure (zoals bijvoorbeeld inzake onze website).

Informatie voor deelnemers


Indien je een Woondock deelnemer bent of vertegenwoordigt, kun je informatie ontvangen die specifiek bedoeld is voor onze deelnemers. Gegevens die je op een dergelijke site of anderszins deelt, kunnen wij gebruiken voor het beheren en ontwikkelen van onze relatie met jou, met de deelnemer die je vertegenwoordigt en met onze deelnemers in het algemeen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat wij jouw informatie gebruiken om contact met je op te nemen voor een zakelijk voorstel. Het kan ook betekenen dat we bepaalde informatie beschikbaar stellen aan andere deelnemers (met inachtneming van eventuele vertrouwelijkheidsverplichtingen) of aan klanten. Eventueel kunnen we ook contact met je opnemen in het kader van klantentevredenheidsonderzoek of marktonderzoek.

 

4.  Beveiliging


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens  te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

·      Alle personen die namens Woondock van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan

·      We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen

·      We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is

·      Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

·      Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

 

5.  Verstrekking gegevens aan derden en bewaartermijn


Algemeen


De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

·      Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

·      Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Binnen de EU


Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen


Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn


Woondock bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

6. Online


Social media


Op alle andere content die je online beschikbaar stelt, bijvoorbeeld afbeeldingen, informatie, meningen of andersoortige persoonlijke informatie die je kenbaar maakt aan andere deelnemers van deze sociale platforms of applicaties, is deze Privacyverklaring niet van toepassing. Denk hierbij aan bijvoorbeeld facebook, instagram, twitter, Pinterest, Youtube, LinkedIn, etc. Op dergelijke content zijn in plaats daarvan de gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende platforms of applicaties van toepassing, plus eventuele aanvullende richtlijnen en privacygegevens die worden verstrekt bij het gebruik ervan, alsmede de processen waarmee je jouw content uit dergelijke tools kunt verwijderen of hulp kunt krijgen om dat te doen. Raadpleeg die richtlijnen en privacygegevens als je meer wilt weten over jouw rechten en plichten. Houd er rekening mee dat de content die je op dergelijke platforms voor social computing beschikbaar stelt, breed beschikbaar kan worden gesteld aan anderen binnen en buiten Woondock.

De meest gebruikte door Woondock:


Webshop


Onze webshop verzamelt gegevens over onze klanten voor het afhandelen van een bestelling. We verzamelen persoonsgegevens over onze klanten, de orderhistorie, artikeleninformatie en eventueel voorraadgegevens. De database en interface worden gehost in de cloud.


Cookies


Zoals boven vermeld, leggen we informatie over je bezoek aan onze websites vast om ons te helpen cijfers te verzamelen over het gebruik en de doeltreffendheid van onze websites, om jouw ervaring persoonlijker te maken en om onze contacten met je af te stemmen op jouw persoon. Dit doen we met behulp van diverse technieken, waaronder de techniek genaamd "cookies". Een cookie is informatie die door een website naar je browser wordt gestuurd en vervolgens op je computer wordt opgeslagen. Het fungeert als een label waarmee je computer geïdentificeerd kan worden. Cookies worden vaak alleen gebruikt voor het meten van de gebruiksgraad van websites (zoals het aantal bezoekers en de duur van het bezoek) en de doeltreffendheid ervan (zoals de onderwerpen waarvoor de bezoekers de meeste belangstelling hebben), en ook voor het vereenvoudigen van de werking van websites. We gebruiken ook cookies om het gebruik van de website toe te spitsen op een specifieke bezoeker, dat doen we door de gegevens te koppelen aan een profiel en aan je gebruikersvoorkeuren. We versleutelen de informatie die we verzamelen over je bezoek en plaatsen nooit persoonsgegevens in de cookie zelf.

Cookies worden gewoonlijk onderverdeeld in "sessiecookies" en "permanente cookies". Sessiecookies helpen bij een efficiënte navigatie door de website en houden je progressie van pagina naar pagina bij, zodat je niet wordt gevraagd om informatie in te voeren die je tijdens hetzelfde bezoek al eerder hebt ingevoerd. Sessiecookies worden opgeslagen in het tijdelijke geheugen en worden gewist zodra de webbrowser wordt gesloten. Permanente cookies daarentegen worden gebruikt voor het opslaan van gebruikersvoorkeuren gedurende het huidige bezoek en volgende bezoeken aan onze website. Ze worden weggeschreven op de harde schijf van het apparaat in kwestie en zijn nog steeds geldig als je de browser opnieuw start.

Het is mogelijk om je privacyvoorkeuren inzake het gebruik van de meeste cookies en vergelijkbare technieken kenbaar te maken via je webbrowser. Zoek onder het kopje "Tools" of "Extra" (of een vergelijkbaar kopje) in jouw specifieke browser naar informatie over de besturing van cookies. In de meeste gevallen kun je de browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie binnenkomt. Je krijgt dan de mogelijkheid om die cookie al dan niet te accepteren. Je kunt je browser ook zo instellen dat alle cookies worden uitgeschakeld. Omdat je bij gebruik van cookies kunt profiteren van bepaalde functies op onze websites, adviseren we je het gebruik van cookies ingeschakeld te laten.


Advertenties op internet


We plaatsen geen advertenties van derden op onze website, maar we adverteren wel op websites van anderen. Maak jezelf daarom vertrouwd met het privacybeleid van die website-exploitanten en netwerkadverteerders om te weten te komen welke gewoontes zij hanteren wat betreft advertenties, zoals het soort informatie dat zij mogelijkerwijs verzamelen omtrent jouw internetgebruik. Mocht een van onze advertenties niet voor jou bedoeld zijn, of wil je onze advertenties liever niet meer zien, laat ons dat dan weten door (bijvoorbeeld op Facebook of Instagram) aan te geven dat je deze advertentie niet meer wilt zien. Gegevens die we over je verzamelen door onze advertenties delen wij nooit met derden.


Links naar niet-Woondock websites en naar applicaties van derden


Om het mogelijk te maken interactief te werken met andere websites waarop je wellicht een account hebt (zoals Facebook en andere social-mediasites) of om deel te nemen aan community's op dergelijke sites, kunnen we links afbeelden of applicaties van derden gebruiken zodat je je vanaf onze websites kunt aanmelden, content kunt plaatsen of deel kunt nemen aan een community. Het is ook mogelijk dat we algemene links naar niet-Woondock websites aanbieden. Op je gebruik van deze links en applicaties is het privacybeleid van de desbetreffende derden van toepassing, en alvorens de links of applicaties te gebruiken, dien je je op de hoogte te stellen van het privacybeleid in kwestie.
Woondock is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de inhoud van dergelijke andere websites.

 

7 Rechten omtrent uw gegevens


Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf, of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je wel vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan zo’n verzoek.
Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Voor consumenten


Wij bewaren je registratiegegevens zo lang je account actief is of voor zover dit nodig is om diensten aan je te verlenen. Indien je ons wilt verzoeken je registratiegegevens niet meer te gebruiken om diensten te verlenen, kun je op ieder gewenst moment contact met opnemen met info@woondock.nlof telefonisch via 0316-280295. We zullen je registratiegegevens bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen, voor het oplossen van geschillen en voor het ten uitvoer brengen van onze overeenkomsten.

Voor deelnemers


Als je deelnemer bent, of wilt worden bij Woondock, deel je specifieke informatie over je onderneming, zoals bijvoorbeeld de naam, contactinformatie en KvK-gegevens. Deze gegevens worden door onze commerciële afdeling gebruikt om je te informeren over mogelijkheden tot deelname of een andere samenwerking bij of met Woondock. De gegevens worden uitsluitend voor deze informatieverstrekking gebruikt en niet met anderen gedeeld, tenzij je dat expliciet toestaat. Wij nemen je e-mailadres ook op ten behoeve van een nieuwsbrief over de zakelijke ontwikkelingen met betrekking tot Woondock. De opgeslagen gegevens kunnen behalve door onze commerciële afdeling, ook worden ingezien door ICT beheerders. De duur van de opslag van deze gegevens is wat ons betreft voor onbepaalde tijd, in principe zolang je interesse hebt om deel te nemen. Mocht je hier bezwaar tegen hebben of op een later moment van gedachten veranderen, dan verwijderen we je gegevens uit ons bestand of laten we die wijzigen. Neem hiervoor contact op via info@woondock.nl of telefonisch via 0316-280295.

Voor sollicitanten


Als je bij ons solliciteert, kan het zijn dat we je gegevens bewaren om je eventueel in de toekomst een aanbod te doen voor een andere functie. Dit betekent dat we in dat geval, gegevens bewaren over jouw werk- en opleidingsverleden, je adres, contactgegevens en de motivatiebrief die je ons toestuurde. Als je niet wilt dat je gegevens door ons bewaard worden, of als je niet benadert wenst te worden voor andere functies, kun je dit tijdens het sollicitatieproces aangeven of nadien wijzigen door contact op te nemen met info@woondock.nl of telefonisch via 0316-280295.

 

8. Klachten


Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met je niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

9. Vragen over privacy en contactgegevens


Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op:

Woondock

Lithograaf 11

6921 VA Duiven

e. info@woondock.nl

t. 0316 280295